Apie mus     Veikla     Skelbimai     Kontaktai     Norintiems paremti     RSS 
 Lietuva
 Euroatlantinės organizacijos
 Rusija
 Kitos šalys
 Saugumas ir grėsmės
 Energetika
 Užsienio spaudos apžvalgos
 Leidiniai   Rekomenduojame:   Mus remia: 
Kitos šalys
 
  Kokią tėvynę Maskva gina Kaukaze? (87)

Komentarai:

Žygeivis - "A ir B" "filtruotojams", 2011 03 01 19:21
"Filtruokite", o maždaug po metų galėsime pratęsti šį pokalbį... :)

P.S. Jei, žinoma, dar veiks internetas tuo metu. :(

b to a, 2011 03 01 06:59
atmesk tokių žygeivių ar londonų sapaliojimus, tai gerų komentarų bus tik kokia 10. nors sakau, kad str. geras, jeigu jis sukelia tiek atsiliepimų. Tik juos reikia prafiltruoti...

londonas, 2011 02 28 22:54
gal rekordas bus? :)komentaru. reziume:iskauskas terorizmo remejas :)ka darom su teroristais ir i juos panasiais? v sartyr....


a, 2011 02 28 20:26
Yra sakoma "duok durniui kelią", šių laikų patikslinimas, duog žygeivių patriotui kelią, jis iki artimiausio skardžio sugebės ir taip nueiti...

Žygeivis - nuorodos patikslinimas, 2011 02 28 16:59
Patikrinau: mano pateikta nuoroda kiek pasikeitė - dabar yra čia:

Источник - 23 года c Коноваловым
Четверг, 6 Апрель 2006 года
http://www.newkaliningrad.ru/news/community/k99372.html

Žygeivis - dėl Sniečkaus ir Stalino pokalbio, 2011 02 28 16:49
Štai reali istorija, "kaip Sniečkus "atsisakė" (o iš tikro prašė) Mažosios Lietuvos" pietinės dalies, o ne "antis", KGB propagandistų sukurta jau Brežnevo laikais, kada jis panaikino Karaliaučiaus srities ūkio perdavimą Lietuvos valdymui (tokį perdavimas buvo atliktas Chruščiovo - atėjęs į valdžią Chruščiovas, nieko neklausęs, priskyrė Karaliaučių valdyti Lietuvos liaudies ūkio tarybai, o paėmęs valdžią Briežnevas tuoj pat tą panaikino):

Источник - 23 года c Коноваловым
http://www.kaliningrad.ru/news/others/k99372.html

"Был случай про встречу руководителя Литвы Антанаса Снечкуса с Иосифом Сталиным. Эту байку Коновалов от Снечкуса и узнал.

- На границе с Литвой, на территории нашей области, есть живописное место, в котором Николай Семенович любил отдыхать. Это же место любил и Снечкус, - рассказывал Николай Иванов.

- Во время одного из пикников руководитель Литвы рассказал, что просил лично Сталина присоединить этот кусочек земли к Литве. Иосиф Виссарионович раскурил трубку, подошел к карте Калининградской области, долго на нее смотрел, а потом сказал:

«Как вы думаете, если мы взамен этого присоединим к Калининграду Клайпеду и Клайпедский округ».

После этого Снечкус больше никогда не обращался с такими просьбами.

Žygeivis - istoriniai faktai, 2011 02 28 16:33
Visų pirma, Mažoji Lietuva - tai visai ne etninė Prūsija. "Etninės" Prūsijos žemės praktiškai visos buvo prijungtos prie Lenkijos 1945 metais. Nors ką bendro turi slavai lenkai su baltais prūsais irgi niekas neaiškino, ir lietuvių nuomonės neklausė.

Dabar dėl Mažosios Lietuvos priklausomybės Lietuvai - ne tik etniškai, bet ir politiškai (pasiskaityk, jei nežinai):

"Kunigaikščių Algirdo ir Kęstučio valdoma Lietuva XIV a. viduryje tapo galinga valstybe su kuria teko skaitytis ne tik kaimynams. Šv.Romos imperatorius Karolis IV panoro ją įtraukti į savo įtakos sferą ir 1358 04 18 pakvietė “garbinguosius ir didinguosius kunigaikščius” Algirdą ir Kęstutį apsikrikštyti. Šio įvykio amžininkas vokiečių metraštininkas Heirichas iš Rebdorfo savo “Analuose” parašė:

“Liepos mėnesį vietinis Lietuvos karalius Kęstutis” pasiuntė savo brolį pas viešpatį imperatorių Karolį [...] Tas karalius pažadėjo apsikrikštyti, jei jam bus grąžinta žemė, kurią iš jo ir jo pirmtakų nukariavo Teutonų namų Prūsijoje broliai ”.

Livonijos kronikos autorius Hermanas iš Vartbergo patikslino:

“lietuviai pareikalavo žemiau nurodytų sienų: pradedant Mazovija iki Alnos upės ištakų toliau leidžiantis Alna iki įtekėjimo į Priegliaus upę ir toliau iki pat jūros (Aistmarių); toliau iki sūriosios jūros [...] Be to, jie reikalavo, kad Ordinas išsikeltų į dykrą tarp totorių ir rusų ir saugotų juos nuo totorių puolimų...”

Savo tėvo Kęstučio reikalavimus pakartojo ir Didysis Lietuvos kunigaikštis Vytautas. Kaip rašoma istoriko A.Prochaskos 1882 m. Krokuvoje išleistame Epistoliariniame Vytauto kodekse (Codex epistolaris Vitoldi), 1413 m. Kauno (Salyno) derybose, kuriose buvo svarstomos Žemaitijos sienos, lietuviai reikalavo, kad kryžiuočiai jiems grąžintų Klaipėdą. Deryboms vadovavo Vengrijos karaliaus ir Vokietijos imperatoriaus Zigmanto I Liuksenburgiečio atstovas civilinės ir bažnytinės teisės licenciantas Benediktas Makra. Jis, apsilankęs vietoje, nusprendė, kad Žemaitija prieina iki Nemuno ir Baltijos jūros ir Klaipėda turi priklausyti Lietuvos valstybei (kryžiuočiai su tokiu sprendimu nesutiko). 1413 01 28 į derybas atvykusiam Vokiečių ordino maršalui M. Kuchmeisteriui Vytautas Didysis į kryžiuočių pretenzijas, kad Klaipėdos pajūris ir Nemuno žemupys privalo likti Vokiečių ordino valdžioje (remtasi Mindaugo dovanojimais) taip atrėžė:

“Prūsa taip pat yra mano protėvių žemė, ir aš reikalausiu jos iki Osos, nes ji yra mano tėvų palikimas ”. Po to ironiškai pridūrė: “O kur yra Ordino tėvų palikimas?”

Per Konstancos bažnyčios susirinkimą Karalius Jogaila ir Didysis kunigaikštis Vytautas kreipėsi į popiežių Joną XXIII, kuris ypatingu 1415 01 17 raštu panaikino kitų popiežių ir Šventosios Romos imperatorių Vokiečių ordinui duotas privilegijas dėl visų jų užkariautų žemių susijusių su Lietuva ir Lenkija. Taip buvo atšauktos “istorinės” Vokiečių ordino teisės į baltų gimtinę."

Žygeivis - "sakančiam", 2011 02 28 16:29
1. Rusijos imperija subyrės ne vėliau kaip iki 2012 m. galo - tai jau viešai skelbia ir pačios Rusijos imperiniai propagandistai, kviesdami gelbėti byrančią "dieržavą".

Plačiau čia:

A. Kašpirovskis ir kiti - Rusijos imperijos subyrėjimas neišvengiamas
http://lndp.lt/diskusijos/viewtopic.php?t=3963

Sergejus Kurginianas. Sovietinės sistemos grąžinimas - vienintelis šansas išlikti imperinei Rusijai
http://lndp.lt/diskusijos/viewtopic.php?t=6150

Rusijoje karininkai ruošiasi perimti valdžią
http://lndp.lt/diskusijos/viewtopic.php?t=4246

ir kt.

2. Sniečkus buvo okupantų statytinis ir marionetė, ir jis neturėjo jokios teisės "dalinti Lietuvos valstybės žemes".

Be to iš tikrųjų jis niekada nuo Mažosios Lietuvos pietinės dalies neatsisakė - tai yra sovietinių propagandistų sumąstyta legenda.

Nėra jokių dokumentų, patvirtinančių, kad Stalinas Lietuvai siūlė Karaliaučių. Jų nėra, nes buvo visai priešingai.

Vienu metu (jau po Sniečkaus mirties) Lietuvos ir pačios Rusijos partinių tarpe buvo prasidėjusios kalbos, kad Lietuvos atžvilgiu pasielgta nelygiateisiškai, Rusijai prisiskyrus Karaliaučių, kurį priklausė atiduoti Lietuvai, kaip iki kryžiuočių buvusią baltišką žemę. Tam, kad nutildyti tokias kalbas, buvo duotas nurodymas KGB paleisti antį, jog čia ne Maskvos darbas, o pats Sniečkus atsisakė.

Realybėje jis kaip tik prašė Stalino, kad Lietuvai būtų grąžinta Karaliaučiaus sritis, bet į tai Stalinas atsakė, kad jis gali pagalvoti ir apie Klaipėdos krašto perdavimą Rusijai. Po to Sniečkus ir nutilo.

Tai yra paskelbta to meto "partinių bonzų" prisiminimuose. Yra ir internete.

Įvairiose Vakarų valstybių ir SSSR derybose ir ekspertų grupių pasikeitimuose nuomonėmis iki pat 1945 metų buvo naudojamas argumentas, jog šiauriniai Rytprūsiai yra lietuvių etninės žemės.

Štai keli faktai:

Prieš Rytų Prūsijos operaciją raudonosios armijos daliniuose buvo aiškinama, kad reikės išvaduoti senąsias lietuvių žemes, kurias vokiečių grobikai 700 metų engė, ir jos bus grąžintos Lietuvai. Tačiau likus 3 dienoms iki puolimo, apie tai jau nebebuvo kalbama.

Be to, 1944 m. spalio mėn. iš Maskvos buvo gauta telegrama su žinia, kad Karaliaučiaus kraštas bus perduotas Lietuvai. Vilniaus universiteto vadovybė pavedė specialistų grupei (geografams K.Bieliukui, V.Gudeliui ir kitiems) per du mėnesius parengti žemėlapį su lietuviškais vietovardžiais ir vandenvardžiais. Buvo skubiai nubraižyti 1:400 000 ir 1:200 000 mastelių žemėlapiai, bet prieš Klaipėdos puolimą (puolimas vyko 1945 sausio 27-28 d.) grupė sužinojo, kad jų darbo jau nereikia.

Taip pat tuo metu NKVD buvo duotas nurodymas surinkti archyvuose dokumentus, patvirtinančius Mažosios Lietuvos ir Rytprūsių lietuviškumą. Tai, žinoma, buvo kruopščiai atlikta. Remiantis šia medžiaga buvo parengta speciali pažyma SSSR derybų delegacijai. Vėliau dalis tos medžiagos buvo panaudota Kušnerio knygoje:

Кушнер (Кнышев) П.И. Этнические территории и этнические границы // Труды института этнографии им. Н.Н. Миклухо-Маклая. АН СССР. Т. XV. М., 1951.

КУШНЕР (Кнышев), Павел Иванович (р. 1889) — сов. социолог, этнограф и этногеограф. Проф., доктор история, наук (с 1947). Осн. работы: «Очерк развития общественных форм» (1924, 7 изд., 1929); «Горная Киргизия» (1929); «Этнические территории и этнические границы» (1951). 4—432 пр.

1945 m. rugpjūčio 2 d. Potsdamo konferencijos komunikatas užfiksavo Rytų Prūsijos padalijimą tarp TSRS ir Lenkijos. Po 14 dienų šį pasidalijimą patikslino - patvirtino TSRS ir Lenkijos sutartis, kuria ir Geldapės sritis buvo priskirta Lenkijai.

1946 m. balandžio 7 d. įsaku visas Karaliaučiaus kraštas buvo perduotas RTFSR ir pavadintas Kaliningrado sritimi. Miestų ir gyvenviečių vietovardžius keitė iki 1947 m. Su lietuviais dėl to nebuvo tariamasi.


Aš tau sakau..., 2011 02 28 14:25
1) Rusija nebyra ir dar ilgai nebyrės
2) LTSR atsisakė, tiksliau Snieškus, kad rytprūsiai būtu prijungti prie Lietuvos. Čia dar Stalinas norėjo grąžinti etnines baltų žemes. Niekam jų nereikėjo. Tad jokio tarptautinio pagrindė nėra, tad net jei skiltu, Kaliningradas arba atskira valstybė arba Vokietijos žemės. Lietuva jau atsisakė.
3) Lietuvių buvo mažuma tame kraašte. O ir buvusieji buvo ne žemės savininkai, o eiliniai valstiečiai.

Žygeivis - "patarėjui", 2011 02 28 14:09
Mažoji Lietuva visada priklausė lietuviams. Štai Lietuvos Valstybei priklausė ne visada.

Bet jau labai sparčiai artėja ypač rimti geopolitiniai pasauliniai pokyčiai, kurie tame tarpe galutinai likviduos Rusijos imperiją, ir tada Lietuvos Valstybė turės visiškai realų šansą atgauti ir kol kas Rusijos okupuotą Pietinę Mažosios Lietuvos dalį - jei tinkamu momentu priims tinkamus sprendimus ir imsis aktyvių ir kryptingų veiksmų.

Aš tau sakau..., 2011 02 28 09:39
Žygeivis,nebevark, kiek lietuvių kalba apie LDK kaip Lietuvą, nors dabar tai jau keletas atskirų valstybių. Ir su Mažąja Lietuvą tas pats, didžiajai daliai tai "lietuviškos žemės", nors niekada lietuviams jos nepriklausė...

Žygeivis - Lodoriui (papildymas 3), 2011 02 27 22:55
O čia su Google paieškojau teksto: Мое отечество - Российская Империя

Tai net mokykloms vadovėlyje parašyta:

Окружающий мир — вводный курс истории и обществознания "Мое ...
учебник «Мое Отечество» автор: Данилов Д.Д., Тырин С.В. учебник – тетрадь для 3 ... Учитель: Мы совершили путешествие в прошлое нашей Российской империи. ...

Проект Мое Отечество — Wiki.nios.ru
13 дек 2010 ... История и реальность О российской символике прошлого и настоящего. ... историю символов древней Руси, Советского Союза и Российской Империи. ...

Председатель молодежной Рижской думы Митрофан Слободян о кризисе ...
15 ноя 2010 ... Для меня отечество — это Российская империя, а не Российская Федерация. ... ближе Россия, чем Европа, а я и мои друзья больше европейцы. ...

ir taip toliau...

Žygeivis - Lodoriui (papildymas 2), 2011 02 27 22:45
O čia štai paieška su Jandeksu žodžių: отечество Российская империя

Pvz.:

Отечество - Архив форума "Русская беседа"
Давайте лучше именовать Россию нашим Отечеством, хотя бы в целях дискуссии. Тогда будет ясно, что под своим отечеством мы подразумеваем бывшую Российскую Империю...

------------------------

Поздравляем Алексея Алексеевича Яковлева с 65-летием!

Куйтунская молитва

Родился он в крестьянской семье, которая, по преданью, род свой вела от потомственных казаков. Старики про них говорили, что на окраину великой Российской Империи были сосланы во времена Екатерины, дескать, бунтовали здорово, вот и сослала – подальше от греха. Там на краю Отечества - пускай вольничают...

ir taip toliau...

Žygeivis - Lodoriui (papildymas), 2011 02 27 22:37
Dėl įdomumo paleidau Rambleryje paiešką:
отечество Советский союз

Pačiame pirmame rastame "linke" štai kas parašyta :)

1История гимна России — Википедия

Союз нерушимый республик свободных
Сплотила навеки Великая Русь.
Да здравствует созданный волей народов
Единый, могучий Советский Союз!

Славься, Отечество, наше свободное,
Дружбы народов надежный оплот!
Знамя советское, знамя народное
Пусть от победы к победе ведет!

Dabar kiek pakeitė:

Утверждённый текст гимна России
Музыка А. В. Александрова, слова С. В. Михалкова и Г. А. Эль-Регистана

Россия — священная наша держава,
Россия — любимая наша страна.
Могучая воля, великая слава —
Твоё достоянье на все времена!

Припев:
Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!

Партия - это тот же товар
Что, собственно, такое "единое отечество"? Возрожденный Советский Союз? Или Российская Федерация, укротившая строптивые субъекты Федерации?

Катынь: история и политика в свете документов
Отечества – Советского Союза, отозвавшееся неожиданным эхом уже теперь в нелепой, породившей глубокую печаль в сердце русского народа..

Na ir taip toliau - pats paieškok su Rambleriu ar Jandeksu.. :)

Žygeivis - Lodoriui, 2011 02 27 22:28
Na nejuokink. Aš juk kasdien pervarau kokį 20 rusiškų kanalų (ir kabelinės, ir "lėkštės"), ieškodamas įdomesnių politinių laidų. O per savaitę peržiūriu po kelias dešimtis tokių laidų.

Kur aš tau dabar tuos "linkus" surasiu, jei net kanalų tiksliai neatsimenu?

Pats pasižiūrėk įvairias laidas, ypač politines, tipo "Tok шоу" (daugiausia jų rodo per TVCi, NTV ir "rusiškai - žydišką" RTVi, bet būna ir kituose).Lodorius to Žygeivis, 2011 02 27 19:58
Jeigu nesunku numesk linka i laida kur butu pasakya " kad "otečestvo" yra ne tik visa buvusi SSSR, o ir buvusi Rusijos imperija."

Žygeivis - Lodoriui, 2011 02 27 19:49
1. Dėl "Otečestvo" termino - pastaruoju metu nesu buvęs Rusijoje, tačiau pastoviai žiūriu įvairius rusiškus kanalus. Ir ne kartą girdėjau kaip aiškina, kad "otečestvo" yra ne tik visa buvusi SSSR, o ir buvusi Rusijos imperija.

Ne be reikalo kitas labai populiarus terminas yra "малая родина" :).

2. Kalboje esantys žodžiai labai aiškiai parodo konkrečios tautos mentalitetą - kaip tik todėl ir rusų, ir anglų kalbose nėra nuosavų (o ne paimtų iš kitų kalbų) žodžių, reiškiančių atskiras sąvokas - tauta ir liaudis.

Tai, beje, būdinga būtent imperinį, o ne tautinį, mentalitetą susiformavusioms tautoms - rusams, anglams (o tiksliau kalbant būtent "rusakalbiams" ir "angliakalbiams", nes tikrų rusų ir anglų dabartiniu metu jų tarpe likę vos keli procentai, o visi kiti yra kitų tautų nutautėję palikuonys).

3.7 is 10 lietuviu irgi galvoja, kad Mazoji Lietuva priklauso (priklausė) Lietuvai.

Tai gryna tiesa - visa Mažoji Lietuva iš tikrųjų yra priklausiusi Lietuvos Valstybei (iki Alnos upės) dar nuo Mindaugo ir jo tėvo laikų - iki kryžiuočių užkariavimų (pasiskaitykite istorinius dokumentus).

Po to priklausė Lietuvai ir Lenkijai (Abiejų Tautų Respublikai) leno teisėmis (nuo 1569 m. iki 1657) (kaip ir iki tol vien tik Lietuvai priklausęs Kuršas), o ne vien Lenkijos, kaip dabar lenkai mėgsta rašyti, o mūsų Vikipedijoje tai "atkartojama".

P.S. Abiejų Tautų Respublika nuo pat jos įkūrimo Liublino unijos metu 1569 m. buvo dviejų visai atskirų valstybių sąjunga, suvienyta tik bendro valdovo ("personalinė unija"). Tai reiškė, kad net karą kiekviena valstybė skelbdavo atskirai (ir ne visada abi įsijungdavo), jau nekalbant apie nuosavas valstybių sienas, atskirus pinigus, mokesčius, Seimus, teismus ir kitą valdžią.

Tik vadinamoji 1791 m. Gegužės 3 Konstitucija (priimta Ketverių metų Seimo 1791 m. gegužės 3 d. ir galiojo iki 1792 m. liepos 23 d.) pakeitė šią situaciją ne Lietuvos Valstybės naudai. Todėl 1791 m. spalio 20 d. priimtas įstatymas, tapęs esmine konstitucijos pataisa. Lietuvos DK privalėjo būti atstovaujama taip, kad pusė iždo ir karo komisijų bei trečdalis policijos komisijos narių būtų iš Lietuvos DK. Lenkijos Karalystė ir Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė pradėtos traktuoti kaip dvi lygiavertės politinės partnerės.

Šiuo metu Lietuvai priklauso Šiaurinė Mažosios Lietuvos dalis (nuo 1923 m.) - tai yra taip vadinamas "Klaipėdos kraštas").

Lodorius, 2011 02 27 11:29
"Tačiau lygiai tas pats iš esmės yra surašyta ir tų pačių ekspertų įvairiuose viešuose straipsniuose (jų nuorodas aš ir pateikiau). "
Is kur tu zinai kas yra surasyta oficialiuose dokumentuose? ir ar ten yra tas pats ka raso sitie EKSPERTAI?
Tavo pamineta straipsni yra parases Michailas Remizovas. Jis absoluciai neturi jokiu rysiu su Kremliumi. Jis publicistas, filosofas.

"Vėl netiesa - dar visai neseniai ir Lenkija, ir Suomija daugeliui rusų įėjo į sąvoką "otečestvo" (istoriniu požiūriu visai dar neseniai - turiu omenyje iki WW1"
Dar visai nesenai - pries 100 metu? Kiek dabartiniu Rusijos zmoniu gyveno pries ww1?
Otechestvo neturi jokio rysio su Rusijos imperijos sienomis ar netgi su SSRS sienomis.Galbut isskyrus Ukraina ir Baltarusija ( ir tai tik vyresniems zmonems)

"Нация ir национальность yra ne rusų žodžiai, o tarptautiniai, perimti iš kitų kalbų (lotynų)."
Koks skirtumas jie perimti is kitu kalbu ar ne? "русская нация" yra daznai vartojamas ir yra lietuviu "tautos" atitikmuo.

Beje, "русская народность" irgi yra vartojamas, tik labai retai. O pavyzdiui jei skaityti Rusijos imperijos literatura, tai daznai sutiksi zodi "великорусская народность".

P.s. Anglu kalboje irgi dazniausiai liaudis ir tauta issreiskiami vienu zodziu - PEOPLE. (British people).

"Tas pats ir su Port Artūru. Nors ir nežino, kur jis yra, bet iš 10 paklaustų, bent 7 pasakys, kad tai Rusijos dalis. :)"
Nes jie galvos kad tai yra dabartines Rusijos teritorijoje. Zmoniu neisprusimas nera susijes su imperinemis ambicijomis.

7 is 10 lietuviu irgi galvoja, kad Mazoji Lietuva priklauso (priklausė) Lietuvai.

Irmaz, 2011 02 27 10:16
pagarba zygeiviui joniui ir docentui,tuoj tiem rusu imperijos myletojams nebeliks ko atsakyti tai tik islemens kaip kokie naujininku timofejai а пачему а пачему они индейцов мочили

Žygeivis - Lodoriui, 2011 02 27 00:01
1. Kur tu matei, kad aš pateikiu oficialius dokumentus?

Aš parašiau: "Pasiskaitykite, ką rašo patys kariniai rusų ekspertai. Nes tai, ką parašiau, jie jau seniai yra surašę oficialiuose dokumentuose." :)

Oficialūs dokumentai ir yra oficialūs - ir Interne juos rasi tik uždarose bazėse, į kurias patekti ne taip paprasta, ir ne kiekvienam pavyksta... :)

Tačiau lygiai tas pats iš esmės yra surašyta ir tų pačių ekspertų įvairiuose viešuose straipsniuose (jų nuorodas aš ir pateikiau).

2. Отечество - neturi visiskai jokio rysio su Suomija ar Port Arturu, o tuo labiau Lenkija. 90 procentai rusu nezino kur yra Port Arturas.

Vėl netiesa - dar visai neseniai ir Lenkija, ir Suomija daugeliui rusų įėjo į sąvoką "otečestvo" (istoriniu požiūriu visai dar neseniai - turiu omenyje iki WW1 visiems rusams, o baltųjų emigrantams dažnai ir iki dabar - jiems "Великая и неделимая" vis dar su Suomija ir Lenkija).

Tas pats ir su Port Artūru. Nors ir nežino, kur jis yra, bet iš 10 paklaustų, bent 7 pasakys, kad tai Rusijos dalis. :)

3."tauta" ir "liaudis" - нация (национальность, народность) ir народ.

Нация ir национальность yra ne rusų žodžiai, o tarptautiniai, perimti iš kitų kalbų (lotynų).

Народность - visai ne "tauta", o "tautybė": pvz., ar girdėjai kada nors sakant rusiškai "русский народность"? :) Ne, tik "русский народ".

Autoriui, 2011 02 26 23:00
Straipsnis nieko nevertas, propagandinis, o gincijamasi ne del straipsnio aktualumo, o is principo! Daugiau objektyvumo rasant, ir maziau propagandos... Bet ka jau cia, be sansu...

GRU pasekejas to Vytenis, 2011 02 26 22:57
:) jo prigavai cia... Kas be ko ant Putino stume paskutiniais zodziais... Bet kur keletas km, kur Sibiras. Paprastas rusas nebutu atidaves kas be ko:) Putinas uzbego uz akiu, daugeli metu i prieki.

Lodorius to Žygeivis, 2011 02 26 21:31
Ten nera oficialus dokumentai. Ten pateikta geopolitinio centro darbuotoju nuomone. Tokiu centru Rusijoje yra begale, ir kiekvienas is ju turi savo nuomone.

Отечество - neturi visiskai jokio rysio su Suomija ar Port Arturu, o tuo labiau Lenkija. 90 procentai rusu nezino kur yra Port Arturas.

"tauta" ir "liaudis" - нация (национальность, народность) ir народ.

Žygeivis - Autoriui, 2011 02 26 20:40
Autorius, 2011 02 26 19:10
Malonu, kad taip įsivažiavote komentuoti. Iš pradžių buvo keiksojimo, bet paskui komentaruose galima rasti ir raciopnalių minčių. Tik kiek nuklydote nuo kelio... O buvo klausta "Kokią tėvynę Rusija gina Čečėnijoje?" (Tėvynės gynėjo dienai ir Deportacijos dienai). Taigi.
----------------------------------------------

Norint išsiaiškinti šį klausimą pakanka mokėti šiuolaikinę rusų kalbą ir pagyventi Rusijoje - ir suvokti, kad Rusijos imperijoje ("RF") žodis "Отечество" yra suprantamas kiek kitaip nei Lietuvoje. :)

Nes viskas, ką kada nors Rusijos imperija buvo užgrobusi ir yra "Отечество" (įskaitant ir Suomiją, ir Lenkiją, ir buvusį Port Artūrą, aš jau nekalbu apie SSSR ribose buvusias žemes). :)

Beje, siūlau atkreipti dėmesį, kad rusų kalboje nėra atskirų žodžių "tauta" ir "liaudis", o yra vienas - "народ". Kaip manote, kodėl? :)Žygeivis - "kritikams", 2011 02 26 20:30
Ar mokate rusiškai? Pasiskaitykite, ką rašo patys kariniai rusų ekspertai. Nes tai, ką parašiau, jie jau seniai yra surašę oficialiuose dokumentuose. :)

Nuorodas buvau pateikęs. Jei tingite ieškoti, tai daug platesnė informacija surinkta čia:

Tibetas, Kinija, Taivanis, Mongolija, Japonija, abi Korėjos,...-istorija, politinė, ekonominė, etninė, kultūrinė, religinė padėtis
http://lndp.lt/diskusijos/viewforum.php?f=116

Lodorius to Žygeivis, 2011 02 26 19:37
"Kinijoje jau apie 1,5 milijardo gyventojų ir jų skaičius toliau katastrofiškai greit auga."
Sis skaicius jau greitu metu neaugs, o netgi kris. Kadangi Kinijoje vygdoma vieno vaiko politika, ir islieka didele emigracija. Taip pat labai didelis mirtingumas jaunimo tarpe bei truksta moteru.

"Stalinas juk irgi mąstė, kad Hitleris elgsis "logiškai" ir todėl nepuls Sovietiją."
Na bet vistik Stalinas laimejo.

"beje, jie ir dabar sliekus ir kitą bjaurastį ryja, nes maisto atsargos kaimuose praktiškai jau išseko. :) "
Aha. O Maskvoje baigesi bulves, ir maskvieciai badauja, ane?
Maisto atsargo dar niekur nesibaige. Maisto visada galima nusipirkti is kitu valstybiu. Siuo atveju Rusijos Altajaus kraste grudai ismetami, nes nera pirkeju. O pirkeju nera, nes Kinijos kaimuose nera zmoniu galinciu situos grudus nupirkti. Ir netgi jeigu kinai uzims Sibira, nuo to zmoniu padetis Kinijos kaimuose nepasikeis, nes jie vistiek negales ipirkti grudus.


"Tada Kinija panaudodama savo armiją (faktiškai tik dviejų apygardų) per kelias dienas užima Sibirą"
Nuo Kinijos sienos iki Ekaterinburgho ( Uralo kalnu) yra apie 5367km. Taigi jeigu paimsime vidutini Kinijos armijos judejimo greiti 50km/h, tai kinai nueis iki Uralo per 107 valandas tai yra per 4.5 dienos. Taciau 50km/h greitis yra nerealus. Kadangi :
1) Rusijos armija priesinsis
2) Is oro vyks pastovios atakos
3) I Urala veda tik vienas siauras kelias. I viena puse galima vaziuoti tik dviems sunkvezimiams(tankams). Taigi i Urala atvyks tik labai maza dalis Kinijos kariuomenes, kur ja pasitiks jau dalinai mobilizuota Rusijos kariuomene.

"o jei NATO bandys įsikišti, tai Kinija turi priemonių atbaidymui"
Kinija tokiu priemoniu neturi. Jos ekonomika yra simta procentu priklausoma nuo ES bei Jav.

"Rusija panaudoja atominį ginklą, Kinija atsako. Rezultatas - Rusijos europinė dalis visiškai sunaikinta. Kinijoje keli šimtai milijonų žuvusių, bet Sibirą vis tiek užima"
Ne keli simtai, o visa Kinijos populiacija zuva (kaip beje ir Rusijos). Povandeniniai laivai bei sahtuose paslepti atominiai ginklai turi galimybe buti paleisti, netgi jei visa Europine Rusijos dalis yra susprogdinta.
Beje, Rusijai uztenka susprogdinti tankiai apgyvendintus Guagdzou bei Sanhajaus regionus, kur is esmes yra visa Kinijos pramone. Tada Kinijai nereikes nei resursu, nei Sibiro.

"Pvz., vien tik Anglijoje jau gyvena ir mokosi virš 300 000 Rusijos vadinamojo "elito" "atžalų""
:}}}
Dabar Britanijoje yra tik 30k zmoniu gimusiu Rusijoje bei persikelusiu i Britanija.
O tie 300k yra nuo seno ( ko gero po revoliucijos) gyvenatys Anglijoje.

"Tame tarpe ir Putino bei Medvedevo vaikai"
Viena Putino dukra gyvena Vokietijoje, o kita Rusijoje. Medvedevo sunus gyvena Sankt Peterburge.

Autorius, 2011 02 26 19:10
Malonu, kad taip įsivažiavote komentuoti. Iš pradžių buvo keiksojimo, bet paskui komentaruose galima rasti ir raciopnalių minčių. Tik kiek nuklydote nuo kelio... O buvo klausta "Kokią tėvynę Rusija gina Čečėnijoje?" (Tėvynės gynėjo dienai ir Deportacijos dienai). Taigi.

Vytenis, 2011 02 26 18:09
Juokdary tu juokdary :) Iš pradžių:

"taip kad jei paprasto ruso, nereikia Putino klausti, paprasto ruso paklausti, ar jus atiduotumete Cecenija, Kurilus, Sibira ir dar ten ka... Atsakymas aiskus - B*** jums o ne Kurilus! Taip kad jei kazkas nores kazka is rusu atimti, tai tures juos kovoj iveikti, o ne forumuose pasislepe versklneti."

Paskui:

"keleta metu atgal Putinas atidave keleta tukstanciu kvadratiniu kilometru gincytinos upiu sankirtos teritorijos taip pasirasydamas sienos sutarti."

:)))))

Vytenis, 2011 02 26 17:56
Kinija nepuls Rusijos, nes:

1) Kinijoje valdžia nėra sutelkta vieno lyderio rankose (t.y. Kinija neturi savo Hitlerio ar Stalino). Šalį valdo partija, kurios narių nuomonė nevisada sutampa. Egzistuoja konkurencija partijos viduje ir t.t. Tokiomis sąlygomis priimti sprendimą dėl puolamojo pobūdžio karo veiksmų (juolab dėl branduolinio ginklo panaudojimo) yra labai sudėtinga. Be to, partijoje yra įsikerojusi korupcija. Lyderiai yra suinteresuoti savo materialine gerove. Korumpuotas politikas niekad neduos įsakymo pradėti branduolinį karą, nes atsakomojo smūgio metu raketa gali tarkim pataikyti į to politiko namą :)

2) Kinijos ir Rusijos karo atveju kitos galingos pasaulio valstybės (pvz., JAV) negalėtų likti nuošalyje. Jungtinės Valstijos yra suiteresuotos savo dominuojančios pozicijos pasaulyje išlaikymu. Amerikiečiai nėra suinteresuoti Kinijos galios augimu. Dėl to Rusijos-Kinijos karo atveju jie palaikytų silpnesnę pusę, t.y. Rusiją. Koalicija Rusija-JAV Kinijai būtų pakankamai kietas riešutėlis.

3) Kinijos - Rusijos karo atveju Indija taip pat neliktų nuošalyje. Kinams tektų nemenką savo karinių pajėgų dalį palikti prie pietinių sienų (prie sienos su Indija). Taip pat Kinijos - Rusijos karu galėtų pasinaudoti ir tibetiečiai, ir musulmonai - kinams tektų dalį savo karinių pajėgų mesti į šalies pietryčius (taip eliminuojant didesnio sukilimo galimybę). Japonija taip pat neliktų nuošalyje - japonai irgi nėra suinteresuoti Kinijos galios augimu.

GRU pasekejas to Zygeivis, 2011 02 26 17:22
Antrojo pasaulinio karo pradzios klausimu neliesiu, nes nenoriu isivelti i beprasmiska diskusija. Likim ties tavo svaisciojimais apie Kinija. Jei realiai seniai taip nesijuokiau, maniau kad cia bent jau rimti zmones, paskaite ka nors, ir mastantys raso, bet Tu, cia ziauru. Tavo scenarijai apie Kinijos Sibiro uzemima - nu FANTASTIKA :DD.
Trecias scenarijus rodo kaip tu siaurai mastai -"Kinija pirma netikėtai smogia Rusijai branduolinį smūgį - visų pirma nusiaubdama europinę dalį. Tokiu atveju Rusijos atsakomasis smūgis būtų visai menkas. Žūtų kokie 300 milijonų kinų, tačiau Sibirą kinai užimtų irgi labai greit, o Rusijos europinė dalis liktų radioaktyvia dykuma." Stumei kad gerai ginkluotei ismanai, o teigi kad rusu atsakomasis smigis butu menkas, nusinestu tik 300 mln kinu givybiu. Is kur tokie skaiciai? Bet specialiste, gal zinai toki dalyka kaip povandeniniai laivai nesantys branduolines raketas? Vat, jie ir palieka branduolinems salims atsakomojo smugio galimybe (cia ateityje nenusisneketum). O tavo manymu kaip pasuline bendruomene i tai reaguotu??? Nu tu specas... Be zodziu...
Siaip tingiu komentuoti visa tavo komentara, visiskas marazmas, gal kas kitas pakomentuos, kas daugiau laiko turi...
Bet sedevras buvo sitame -"Išvada akivaizdi - jau iki šių metų vasaros Kinija imsis ryžtingų veiksmų, "spausdama" Rusijos valdžią perduoti Kinijai žemių", va cia zmogau tu mane visai nuzudei:DDD idomu kiek tau metu, ir kokiam cia zaidime tokie scenarijai... Bet kokiu atveju iki pavasario liko pora menesiu, su nekantrumu lauksiu Kinu pretenziju i Sibira, bet nemanau kad tai realu, nes keleta metu atgal Putinas atidave keleta tukstanciu kvadratiniu kilometru gincytinos upiu sankirtos teritorijos taip pasirasydamas sienos sutarti. Taip kad pretenziju vienas kima neturi. Cia siaip faktas, kad zinotum, nes tavo strateginiuose zaidimuose to turbut nera... Kas be ko, idomu butu suzinoti, kaip TAVO manymu Lietuva uzims Kaliningrada, kai Rusijos neliks, ten vis tik pulkas desantininku turetu likti. Cia siaip, pasijuokti:)

Žygeivis - GRU durneliui (papildymas), 2011 02 26 16:17
Esminė problema tame, kad Kinija jau nebegali išgyventi neužimdama Sibirą - visų pirma dėl gamtinių resursų stokos pačioje Kinijoje (tame tarpe ir gėlo švaraus vandens trūkumo).

Kinijoje jau apie 1,5 milijardo gyventojų ir jų skaičius toliau katastrofiškai greit auga.

Taigi, Kinija arba privalo užimti Sibirą, arba joje prasidės "alkanųjų maištai", kurie baigsis Kinijos subyrėjimu ir žlugimu.

Kadangi nuo Šiaurės Afrikoje pusės tokie maištai jau ritasi bangomis link Kinijos sienų, vadinasi Kinijai irgi nebėra lako - ji privalo veikti nedelsdama. Nes po kelių mėnesių gali būti vėlu.

Išvada akivaizdi - jau iki šių metų vasaros Kinija imsis ryžtingų veiksmų, "spausdama" Rusijos valdžią perduoti Kinijai žemių - gal kokios "arendos" forma (taip neseniai jau "prispaudė" Kazachstaną), gal tiesiog pareikalaus laisvo žmonių judėjimo teisės (leisti laisvai kurtis kinams Sibire).

Ir jei Rusija atsiaakys, tai Kinijai nebeliks kito varianto - tik panaudoti jėgą. Ką ji, nei kiek nedvejodama, ir padarys.

Žygeivis - GRU durneliui, 2011 02 26 15:57
Deja, bet būtent tokio lygio "mąstytojai" sėdi ir Rusijos imperijos valdžioje - kaip stručiai yra įkišę galvas į mėšlą ir apsimeta, kad nieko nemato ir nesupranta... :)

Lygiai kaip Stalinas 1939-1941 m. - kol gavo per "nosį ir galvą" taip, kad maža nepasirodė. :)

Stalinas juk irgi mąstė, kad Hitleris elgsis "logiškai" ir todėl nepuls Sovietiją. O tas pasielgė taip, kaip jam "prisisapnavo" ir be jokios Stalinui suvokiamos "logikos". :)

Taip ir su Kinijos "vadų" mąstymu - jų mentalitetas visai kitas, nei europiečių. Ir dėl galimo pasaulio galo kinams su jų mąstymu ir papročiais tai yra iki "lemputės" - beje, jie ir dabar sliekus ir kitą bjaurastį ryja, nes maisto atsargos kaimuose praktiškai jau išseko. :) :) :)

O jei pasaulyje ir išmirs po "branduolinės žiemos" kokie 3 ar 4 milijardai žmonių, tai kinai vis tiek po to sparčiai prisidaugins ir kolonizuos ne tik Sibirą, bet ir visą Žemę.

Kaip ten bebūtų, bet neginčijamas faktas tas, kad būtent Kinija yra labai kietai nusistačiusi panaudoti branduolinį ginklą, kai tik nuspręs, kad jau atėjo tinkamas momentas.

Ir Rusijos bei JAV vadovybės tai puikiai žino - yra ir atitinkami dokumentai apie tai rašantys.

Taigi, galimi šie būsimų įvykių scenarijai:

1. Kinija pareikalauja, kad Rusija perduotų Sibirą.

--- Rusija sutinka ir perduoda be karo. Po to, žinoma, Rusija, subyra į gabalus.

--- Rusija atsisako perduoti. Tada Kinija panaudodama savo armiją (faktiškai tik dviejų apygardų) per kelias dienas užima Sibirą. Rusija nedrįsta panaudoti atominį ginklą, o Kinija irgi tada nenaudoja.

---- Rusija panaudoja atominį ginklą, Kinija atsako. Rezultatas - Rusijos europinė dalis visiškai sunaikinta. Kinijoje keli šimtai milijonų žuvusių, bet Sibirą vis tiek užima.

2. Rusija, perspėta žvalgybos, nelaukdama ultimatumo ir Kinijos puolimo, pirma smogia Kinijai branduolinį smūgį. Maždaug pusė Kinijos gyventojų sunaikinama, tačiau likusios Kinijos pajėgos - visų pirma branduolinės irgi sunaikina Rusijos imperiją iki pamatų.

3. Kinija pirma netikėtai smogia Rusijai branduolinį smūgį - visų pirma nusiaubdama europinę dalį. Tokiu atveju Rusijos atsakomasis smūgis būtų visai menkas. Žūtų kokie 300 milijonų kinų, tačiau Sibirą kinai užimtų irgi labai greit, o Rusijos europinė dalis liktų radioaktyvia dykuma.

Lietuvai, be abejo, pats naudingiausias variantas būtų, jei Kinija papiltų Rusijos imperiją, nenaudojant branduolinius ginklus. Nes priešingu atveju aišku, kad radiacija ir kitos pasekmės Lietuvai būtų gana pragaištingos.

Bet čia jau mūsų įtaka būsimiems karo veiksmams yra visai menka - Kinijos vadovybė pati nuspręs kada pulti, mūsų, deja, neklausdama (matyt, ir NATO nuomonės neklaus - o jei NATO bandys įsikišti, tai Kinija turi priemonių atbaidymui).

Deja, bet dabar būtent tokia realybė ir įvairių jėgų santykiai.

P.S. Iš tikro Rusijos "vadai" visą tai labai puikiai suvokia - ir tai ypač akivaizdu, pasižiūrėjus, kur jie perka nekilnojamąjį turtą ir siunčia mokytis bei gyventi savo vaikus.

Pvz., vien tik Anglijoje jau gyvena ir mokosi virš 300 000 Rusijos vadinamojo "elito" "atžalų". :)

Tame tarpe ir Putino bei Medvedevo vaikai...

GRU pasekejas to Zygeivis, 2011 02 26 13:40
Jo, prirasyta yra daug kas, vat pats ir skaityk! Sita tema yra issemta. O dbr kodel - ogi todel kad Rusija turi branduoline triada!!! Ir karai tarp branduoliniu valstybiu reiskia pasaulio pabaiga!!! O dbr jei nesupranti, tai iprasta ginkluote, ir jos pazanga, yra reikalinga lokaliniuose karuose kur branduolines valstybes kariauja pries nebranduolines, ir panaudoti branduolini ginkla negali! Del to JAV vs Irakas, Rusija vs Gruzija, Kinija vs Taivanas, ir panasiai. Ir is rusu Sibiro niekas neatims - NENUSISNEKEK zmogau!

Žygeivis, 2011 02 26 13:33
Kam įdomu pasižiūrėti, kaip atrodo dabartinė Kinijos ginkluotė:

http://lndp.lt/diskusijos/viewtopic.php?t=4752

Edvinas, 2011 02 26 12:20
Lietuvos ryto šeštadienio numeryje yra toks priedas Rytai/Vakarai. Tai jame rašoma apie Čečėniją.

nerka, 2011 02 26 10:43
visiems prijaucentiems siulyciau pabendraut su cecenais, as su jais turejau reikalu tai labiau pasikelusiu ir kitus niekinanciu zmoniu neteko sutikti,, rusai su jais lyginat perliukai nors prie zaizdos dek ,cecenu gynejams dar pasiulyciau,, dok.filma 90-tuju genocidas,, kaip jie elgesi su civiliais rusais cecenijoje, taip kad andrius visiskai teisus

Žygeivis - GRU pasekėjui - pasiskaityk :), 2011 02 26 00:06
Štai ką rašo patys Rusijos kariniai analitikai savo pranešime, skirtame Putinui ir Medvedevui:

...китайские ядерные силы, если учитывать географические аспекты, практически уравниваются с российскими, но по-прежнему в разы отстают от американских. При этом Китай имеет колоссальное преимущество над РФ в обычных силах, в первую очередь в мобилизационных ресурсах, при наличии общей сухопутной границы протяженностью 4,3 тыс. км и сохранении скрытых территориальных претензий Китая к России. Данные претензии подкрепляются объективными обстоятельствами: из-за огромной численности населения, высокой безработицы, нехватки природных ресурсов и острейших экологических проблем Китай объективно заинтересован во внешней экспансии – в первую очередь, на Север, в направлении богатых природными ресурсами и малонаселенных территорий азиатской части РФ.

Нельзя не отметить очень значительного превосходства США, НАТО и Китая над РФ в обычных вооружениях, в первую очередь – в авиации (наземного и палубного базирования).

Система ПВО РФ в ее нынешнем состоянии неспособна отразить массированный удар авиации, БПЛА и крылатых ракет морского и воздушного базирования даже в том случае, если будет вовремя приведена в полную боеготовность и продемонстрирует максимально высокую эффективность. Как было сказано выше, она будет просто "задавлена массой".

Наконец, дополнительные проблемы для обороноспособности РФ создают географические аспекты. В связи с этим снова можно вновь процитировать доклад ИНС "Итоги с Владимиром Путиным: кризис и разложение Российской армии":

"Сибирский военный округ формально обладает довольно значительной группировкой войск, которая, однако, должна прикрывать огромную территорию, очень протяженную границу, при этом ориентируясь на два совершенно разных стратегических направления – центральноазиатское и забайкальское. Исходя из этого, группировку СибВО следует признать недостаточной. Штаб округа расположен в Чите, т.е., фактически, выдвинут на передовую забайкальского направления (такое размещение штаба возможно в том случае, если планируются наступательные действия против Китая), при этом почти не прикрыт войсками и средствами ПВО ни с земли, ни с воздуха. В случае агрессии со стороны Китая штаб будет уничтожен в очень короткий срок (предположительно, в течение часа). В случае действий сил округа на центрально-азиатском направлении руководство ими из Читы будет чрезвычайно затруднено.

Группировка, входящая в состав Дальневосточного военного округа, формально также достаточно сильна, хотя имеет всего 1 танковую дивизию. При этом, однако, она в разы уступает противостоящей ей группировке Шэньянского округа НОАК. Штаб ДВО расположен в центре Хабаровска и находится примерно в 1-2 минутах лёта тактической авиации от границы с КНР. После сдачи Китаю островов Тарабарова и половины Большого Уссурийского на Амуре, штаб округа оказывается в пределах досягаемости полевой артиллерии Китая.

Основные авторы доклада:

· Михаил Ремизов, президент Института национальной стратегии;

· Александр Храмчихин, начальник отдела Института военного и политического анализа;

· Анатолий Цыганок, руководитель Центра военного прогнозирования;

· Роман Карев, генеральный директор Института национальной стратегии;

Žygeivis (papildymas), 2011 02 25 23:44
Strateginių pajėgų palyginimas (trumpai paminėti ir Kinijos pajėgumai):

http://www.apn.ru/publications/article21494.htm

2009-03-31 ИНС
ОПАСНОСТЬ ЯДЕРНОГО РАЗОРУЖЕНИЯ. ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ НОВЫХ РОССИЙСКИХ ЯДЕРНЫХ СИЛ

Доклад Института национальной стратегии
Москва, 2009

Žygeivis - GRU pasekėjui, 2011 02 25 23:33
Nors tu save ir vadini karinės žvalgybos "pasekėju", bet neturi absoliučiai jokio supratimo apie Kinijos karinę galią šiuo metu.

Deja, ir nemažai rusų visa dar gyvena vadovaudamiesi mitais ir prisiminimais, kaip Damanskio saloje kinų pulką papylė... :)

Dabar Kinijos armija ir ginkluotė labai dažnai lenkia Rusijos ginkluotę (įskaitant ir branduolinę), o apmokymo kokybe ir ypač parengtų realiam karui karių skaičiumi viršija keliasdešimt kartų.

P.S. Beje, tai puikiai žino visi tos pačios Rusijos kariniai analitikai ir tie duomenys jau seniai ir viešai skelbiami, bet tik mažai kas juos žino.

Pasiskaityk bent jau čia:

Вопрос не в том, нападет ли Китай на Россию, а в том, когда это случится

Источник - Китай против России: Победа будет не за нами
http://www.popmech.ru/article/6543-kitay-protiv-rossii/

Как Китай раздавит Россию
2008-07-25
Александр Храмчихин
Война будет короткой. У России нет шансов

http://www.apn-nn.ru/538636.htmlŽygeivis, 2011 02 25 23:25
Beje, įvairiems kritikams iš karto pasakau, kad būtina labai aiškiai skirti Rusijos imperiją nuo Rusijos tautinės Valstybės rusų etninėse žemėse (kurią rusams dar reikės kažkada sukurti).

Problema - pagrindinė - ta, kad praktiškai visos žemės, kurias dabar užima Rusijos imperija yra labai įvairių tautų teritorija, kurią slavai kažkada užgrobė: seniausias baltų ir finų žemes - prieš maždaug 1000-500 metų, o naujausias - Suomijos dalį, Mažosios Lietuvos pietinę dalį (Karaliaučiaus kraštą), Estijos ir Latvijos dalis, Kurilus, Pietų Sachaliną, Tuvą... - visai neseniai, WW2 metu.

Taigi, reikės apsiriboti žemėmis, kurios jau seniai yra centrinėje Rusijos teritorijoje - aplink Maskvą ir piečiau, ir į kurias nepretenduos jokios autochtoninės (vietinės) tautos.

Beje, Smolensko sritį teks grąžinti Baltarusijai, o ir Ukrainai teks nemažai perduoti.

Kaip ten bebūtų, bet tai bus vienintelis šansas išsilaikyti rusams kaip tautai.

GRU pasekejas to Jonis, 2011 02 25 23:14
Nu krc... dave ta laisve... pripazinsi tu tai ar ne... Nenorejo duoti... bet dave...

GRU pasekejas to Zygeivis, 2011 02 25 23:12
Nusisneki tu zygeivi, vien ko vertas pasisakymas apie kinija... Eik geriau nusimegzk berete...

Žygeivis, 2011 02 25 22:50
1. Kiekviena tauta turi prigimtinę teisę sukurti savo nepriklausomą tautinę valstybę tautos istorinėje-etninėje teritorijoje,

- istorinės-etninės tautų gyvenamos teritorijos ir politinės tautinių valstybių sienos turi sutapti,

- kiekviena tauta turi teisę pati spręsti savo pačios likimą savo įkurtoje valstybėje,

- svetimų etninių žemių okupacija nėra teisėta ir negali būti įteisinta jokiais tarptautiniais ar kitokiais susitarimais ar sutartimis, nepriklausomai nuo to, kiek laiko okupantas valdo tą žemę,

- pasaulyje dar egzistuojančios imperijos turi būti padalintos į tautines valstybes,

- kitataučiai kolonistai ir imigrantai, nelojalūs ir kenkiantys tautinei valstybei, nepripažįstantys tautos teisės valdyti savo žemę ir savo valstybę, turi būti baudžiami ir iškeldinami į jų etninę teritoriją (valstybę), iš kurios atvyko jie patys ar jų protėviai.

Pastaba - Praktinis šių principų įgyvendinimas glaudžiai susijęs su konkrečia istorine-politine situacija, kuri pastoviai kinta - todėl būtina visada turėti parengtas struktūras, atitinkamus planus ir būti pasiruošus juos realiai įgyvendinti, pasitaikius tinkamai progai.

Iki tol organizuoti ideologinį-istorinį visuomenės švietimą ir tarptautinį spaudimą okupantams, užgrobusiems svetimas etnines-istorines žemes.

2. Kalbant konkrečiai apie Rusijos imperiją ir grynai pragmatinius Lietuvos Valstybės interesus:

Lietuvos Valstybės vienas svarbiauisių geostrateginių tikslų yra jos amžino priešo - Rusjos imperijos (Moskovijos) sunaikinimas.

Todėl mes privalome paremti visus, kas ta tikslą padeda pasiekti.

3. Kalbant apie Šiaurės Kaukazą

Šiuo metu ten viršų paėmė islamo ideologijos suvienyti įvairių Kaukazo tautų modžahedai, kadangi Rusijos imperija pati sunaikino ten buvusius nacionalistus. O kaip žinoma, "šventa vieta tuščia nebūna" - todėl palyginti nuosaikius nacionalistus, kurie būtų apsiriboję savo tautinėmis sienomis ir Nepriklausomybės paskelbimu, pakeitė islamo fanatikai, kurie nuosekliai plečia savo kovines apygardas - džamaatus - į visą Rusijos imperijos teritoriją. Jų tikslas yra Rusijos imperijos absoliuti islamizacija.

Šiuo metu jau veikia koviniai džamaatai ne tik Šiaurės Kaukaze, bet ir visame Pavolgyje (ypač Baškirijoje ir Totorijoje, Vakarų Sibire, Maskvoje ir Sank- Peterburge).

Be abejonės jų įtaka laikui bėgant vis auga - milijonai vietinių musulmonų ir imigrantų (ypač jaunimo) aktyviai juos remia. Beje, kaip nekeista, bet ir vis daugiau etninių rusų jaunimo pereina į musulmonų tikėjimą ir netgi tampa šachidais (savižudžiais).

Kaip ten bebūtų, bet šiuo metu visų jų kova su Rusijos imperija yra labai naudinga Lietuvos valstybei, nes labai sparčiai silpnina šį amžiną Lietuvos Valstybės priešą.

Žinoma, ateityje, kada islamistai sunaikins šią blogio imperiją, ir mums laikui bėgant teks su susidurti su islamistais, bet tai dar gana tolima perspektyva.

4. Šiuo metu per islamo pasaulį jau ritasi "alkanųjų maištų" banga. Akivaizdu, kad ji jau greit pasieks ir Vidurinės Azijos musulmonų valstybes, kurias valdo tokie pat diktatoriai, kaip ir Šiaurės Afriką. Tada ši banga palengva įsiskverbs ir Rusijos imperiją - juk čia jau dabar arti 10 milijonų "darbinių imigrantų" iš musulmonų pasaulio, jau nekalbant apie vietines musulmonų tautas. Taigi, "alkanųjų maištai" užlies ir pačią Rusijos imperiją.

5. Štai tada, be jokios abejonės, įsikiš Kinija ir pareikalaus atiduoti Sibirą, o nesutikus, atims panaudojusi milžinišką karinę jėgą - tam Kinija jau puikiai pasiruošė (vien tik dvi Kinijos karinės apygardos jau dabar pajėgios per keletą dienų sunaikinti visą Rusijos armiją ir gynybą, o tokių apygardų pas kinus yra 10).

Rusiją galėtų išgelbėti tik JAV įsikišimas, tačiau Kinijos karinė galia (įskaitant ir labai įvairią branduolinę ginkluotę) jau dabar tokia, kad net JAV nedrįs įsikišti, kadangi patirtų daugiamilijonius žmonių nuostolius, kada kinų atominės bombos ir raketos nusiaubtų tankiai gyvenamas JAV teritorijas. Kinai tam reikalui jau sukūrė specialias raketas - skirtas būtent JAV lėktuvnešių naikinimui bei JAV priešraketinės gynybos pralaužimui (įskaitant priemones karinių palydovų naikinimui).

Kariniai analitikai jau seniai nustatė, kad Kinija labai aktyviai ruošiasi Sibiro užėmimui ir JAV įsitraukimui į kovą sutrukdymui - specialios, tam skirtos, ginkluotės sistemos Kinijoje jau sukurtos.

Esmė tame, kad Kinija tiesiog neturi kito pasirinkimo - arba ji užims Sibirą ir ten leis keltis visiems norintiems (ir aktyviai tam padės), arba Kinijoje kils milijardo alkanųjų maištas, kuris sunaikins viską.

Kinijoje jau paskaičiuota, kad kelių šimtų milijonų kinų žūtis neturės ypatingos įtakos Kinijos tolimesniam augimui, jei ji prisijungs Sibirą (netgi atvirkščiai - gyventojų pertekliaus žymus sumažėjimas išspręs krūvą Kinijos problemų).

Jonis to GRU pasekėjas, 2011 02 25 20:32
Taigi juk "temas keiti" tu, o aš tik komentuoju tavo išsakytas mintis. Kas gi pirmas užsiminė apie Gorbačiovą ir jo DUOTĄ laisve, Staliną, etc. - ar ne tu?

GRU pasekejas to Jonis, 2011 02 25 17:33
As jau nepagaunu kampo apie ka tu cia, vel tema keiti. As su tuo juk nesiginciju, butu labai blogai, ir reikia dziaugtis kad Garbaciovas buvo pacifistas. Bet esme tame kad laisve DAVE, gryzk prie pradinio teiginio. Kaip ir pats pripazysti, jog butu kaip S. Korejoj, taip kad neverta dievagotis apie laisves iskovojimus, o padekoti dedei Gorbaciovui...

Andrius, 2011 02 25 16:54
200,000? Labai puiku, kad tiek teroristų žuvo. Karas buvo labai efektyvus.

pietvys, 2011 02 25 15:13
"..Žmogau, gal pagaliau suvok, kad Rusija nekaltų žmonių nenaikina.."

Ne nu aš be žodžių.

"..200,000 ethnic Chechens died as a consequence of the two conflicts.."

Arba tu žmogau suvalgytas rusų propogandos arba aš kažko nesuprantu.

Jonis to GRU pasekėjas, 2011 02 25 14:58
O dbar pamąstyk, kur būtum tu ir visa Rusija, jeigu būtų Stalinas. Būtumėte kaip Šiaurės Korėja - su branduoliniu ginklu, bet - badaujanys ir šlovnantys "visų tautų tėvą".

GRU pasekejas to Jonis, 2011 02 25 11:43
:) xexe, dbr pamastyk, jei vietoj Gorbociovo demokrato pacifisto butu Stalinas? Ka? Va va, Gorbociovas dave...

Jonis to GRU pasekėjas, 2011 02 25 00:12
Va, kaip sako lietuviai – ir išlindo yla iš maišo…
Sakai, DAVĖ Gorbačiovas. Bet juk nenorėjo duoti, labai nenorėjo... Ir ne tik jis, bet ir visa jo politbiuro šutvė nenorėjo duoti Lietuvai (ir ne tik jai) nepriklausomybės, siuntė KGB emisarus, galų gale – OMON‘ą, tankus.
Bet kitas klausimas – ar galėjo NEDUOTI, kai visa SSSR byrėjo, kai jai trūko maisto, SSSR buvo priversta jį pirkti užsienyje, o „naftos dolerių“ nebeliko, kai kitose jos „nepriklausomose“ respublikose žmonės kilo kovoti už savo laisvę, galų gale kai pačios Rusijos realiai mąstantys, demokratiškai nusiteikę žmonės pamatė, kas darosi, kad nuo OMON‘o žūsta žmonės Baku, Tbilisyje, Novorosuijske, Vilniuje, Rygoje ir t.t., ir kilo už savo ir kitų SSSR respublikų laisvę.
Taigi, ar Gorbačiovas tikrai DAVĖ tą laisvę?


Edvinas, 2011 02 24 21:18
taip, galima ir rusus suprasti, juk tai jų teritorija. Bet čia yra dvigubi standartai, į tai kas vyskta čečėnijoje žiūrime kaip į kokį dalyką, kuris mūsų neliečia ir mums gerai. Kažkaip reikia spręsti tą problemą, nes ir taip žūva nedaug žmonių. man čia ima vis labiau priminti Stalino žodžius "Viena mirtis - tai tragedija, milijonas mirčių - tai statistika"

GRU pasekejas, 2011 02 24 20:53
As ne Vadimas, kazka painioji zmogau...

to GRU pasekejas, 2011 02 24 20:29
sveikas Vadimai, matau darbuojiesi vis

Adrius II-Andriukui, 2011 02 24 19:23
"Žmogau, gal pagaliau suvok, kad Rusija nekaltų žmonių nenaikina..." Oijojoj, tik davai nereikia... O trėmimai, lageriai? Kas per žmonių nužmogėjimas...Ir dar sakosi tremtinys...

GRU pasekejas to Palaikau ir Siulau, 2011 02 24 17:28
Diskusija, yra budas spresti gincytinus klausimus. Kai klausimai diskusijos budu neissprendziami - zmones kariauja! Kazkas minejo tautos teise i laisve - lygiai tokia pacia teise turi rusai i savo valstybes issaugojima! Kaip Tukididas sake - "Right, as the world goes, is only in question between equals in power, while the strong do what they can and the weak suffer what they must", taip kad jei paprasto ruso, nereikia Putino klausti, paprasto ruso paklausti, ar jus atiduotumete Cecenija, Kurilus, Sibira ir dar ten ka... Atsakymas aiskus - B*** jums o ne Kurilus! Taip kad jei kazkas nores kazka is rusu atimti, tai tures juos kovoj iveikti, o ne forumuose pasislepe versklneti. Jei tokie kruti, vaziuokit i cecenija ir kariaukit uz laisve, ai sorry, jus juk biski prie mizniu tautos esat, kariauti nemokat, verkiat. Ir tik nepradekit irodineti kad laisve LT issikovojo, jai ja DAVE Gorbociovas, nebutu noreje rusai, dar ir dbr butumet LTSR!

Edvinas, 2011 02 24 15:05
taip, Andirau, dalinai sutinku. Man tėtis pasakojo, kad dar kai jis osvietinėje armijoje tarnavo, tai čečėnai jam paliko tokių laukinių žmonių įspūdį. Neneigiu, kad čečėnai kaip asmenybės grubūs, kartais ir kvaili, tad lengviau manipuliuojami. Bet faktas lieka faktu, kad ir kokie žmonės, jei nusipelno laisvės. Rusai pavėlavo. jeigu būtų suteikę neprikalusomybę čečėnams anksčiau, tai nebūtų reikėję tiek vargti ten dabar. Ar tik ne panaši situacija į Afganistano karą? Žodžiu, emyrato idėja atsirado vėliau, be to kiek pamenu ir čia buvo publikuojamas straipsnis, kad emyrato šalininkai aktyviau ėmė veikti, tik kai nepriklausomybės šalininkų jėgos ėmė silpti. Be t nepaisant visko, Rusija toliau tęsia SOvietų Sąjungos politiką ir toliau engia šias tautas...

Palaikau, 2011 02 24 15:04
Palaikau čečėnus ir jų kovą. Jie turi teisę kovoti už savo laisvę. Tai yra jų tautos apsisprendimo laisvė ir niekas kitas už juos negali spręsti.

Siūlau, 2011 02 24 15:00
O aš siūlau Andrylą perduoti čečėnams, kad už atitinkamos vietos ant šakos pakabintų. Jis yra tikras parazitas, kad ir užuominos apie Naši...

Andrius, 2011 02 24 13:41
Žmogau, gal pagaliau suvok, kad Rusija nekaltų žmonių nenaikina, tiems patiems teroristams leidžiama pasiduoti, o tik pasipriešinus sunaikinama. Už jokį išlikimą jie nekovoja, nes jų niekas ir nenaikina. Jie kovoja už kaukazo emyratą, pats žodis rodo, kad tai būtų religinė islamo fundamentalizmo valstybė, (gerai, kad ji niekada neįsikurs), kurioje tokiems kaip mes juodžiai galvas pjausto. Ir gal pagaliau atsipeikėkit ir suvokit, kad kaukazas ne tik čėčėnija, ši teritorija yra pati saugiausia visam regione, dabar terorizmo šaltinis yra Dagestanas. O Dagestaniečių tai jau tikrai niekas nenaikina. Gal gali pasakyt, kokio išsilavinimo teroristai eina į kalnus? Kiek žinau, tai nelabai dar mastantys 19-20 metų mažvaikiai, kuriems banditai parūpina narkotikų ir propagandinės literatūros.
Joni skaitau aš ir angliškai ir rusiškai( bet tavo nuorodų neatidaro), tačiau aš labiau gerbiu žmones kurie į viską žiūri kritiškai ir turi savo nuomonę. Vakarai Doku omarovo, iki sprogdinimų Maskvos metro net teroristu nelaikė, beto neseniai JAV už savo lėšas išleido Basajevo parankinio išleistą knygą pilną skiedalų ir nesamonių. O jei jau prieinam prie tokių nesamoningų prielaidų, tai aš turiu šaltinių CZV archyvuose, kad JAV pati lėktuvus nuleido į Pasaulio prekybos centro bokštus. Mano argumentas lygiai tokio pačio svorio kaip ir tavo. Tad gal neskiesk nesamonių ir nevaryk Lansbergio propagandos, ok?

pietvys, 2011 02 24 12:58
Čia poros vyrų apskritai nesupratau... Rusų nesmerkia už masinius valymus,bei tarpusavio čečėnų pjūdimą, bet čečėnus, turinčius vienintelį kelią kovoti už savo išlikimą suverčiat terorizmui?! Mano akimis, čečėnas gyvenantis kalnuose, niekuo nesiskiria nuo Maskvoje metro važiuojančio ruso. Žinoma, yra čečėnų parsidavėlių, korumpuotų ir t.t., bet palyginus kokio išsilavinimo čečėnai eina partizanauti, kažkaip sunku patikėti, jog eina tik iš neturėjimo ką veikti. O reziumuojant, Rusijos valdžiai mažiausiai rūpi eilinis rusas, nes jie nepasivargino ieškoti kompromiso su čečėnais.

Jonis to Andrius, 2011 02 23 23:47
Savo komentare klausei, ar kas nors žino nors vieną patikimą šaltinį, kad namų sprogdinimai Maskvoje, Buinakske, Volgodonske ir „mokymai“ Riazanėje – FST darbas. Galiu nurodyti: tai Rusijos Federalinės saugumo tarnybos archyvas. Bet, deja, prie to šaltinio nei tu, nei aš neprieisime. Ir pritariu Edvinui, kad tų teiginių patvirtinimas – sunki Aleksandro Litvinenko, buvusio FST agento, bandžiusio demaskuoti savo buvusią „firmą“, mirtis Londone.
O dėl to, kad Rusija pati susikūrė „Kaukazo problemą“, patarčiau paskaityti kelis straipsnius. Jeigu skaitai rusiškai, pateikiu tris adresus:
http://www.inosmi.ru/social/20110213/166467859.html , http://www.inosmi.ru/politic/20110125/165954159.html ,
http://www.inosmi.ru/politic/20110128/166039718.html.
Jeigu skaitai angliškai, tai galiu pateikti originalų, iš kurių saitas „Inosmi“ juos išvertė, adresus. Du iš jų yra
http://www.foreignpolicy.com/articles/2011/02/11/has_russia_destroyed_the_caucasus_beyond_repair ,
http://www.time.com/time/world/article/0,8599,2044540,00.html ,
o trečias – iš Italijos laikraščio „La Republica“ (tikiuosi, kad itališkai neskaitai, taigi ir adreso nepateikiu).
Kaip matai, vertimų šaltiniai – rimti, solidūs užsienio šalių leidiniai, paprastai niekų nespausdinantys. Patarčiau perskaityti nurodytus straipsnius ir tada, galbūt, padiskutuoti toliau.To Jop, 2011 02 23 23:26
Jie ir taip laisvi, nieko daugiau gali net nesitikėt.

Jop, 2011 02 23 23:02
ačiū už straipsnį, tikrai įdomu skaityt. Laisvę Kaukazui! Pas juo ir taip susiskaldymas ir konfliktai, o štai dar Ruskiai niekaip nesugeba išeiti...

Vytenis, 2011 02 23 21:02
Gerbiu tuos, kurie kovoja prieš rusus. Bet jei man reikėtų rinktis vieną iš dviejų - arba gyventi kartu su rusais, arba gyventi kartu su islamo fanatikais - aš pasirinkčiau pirmąjį variantą. Manau, kad laikotarpis tarp pirmo ir antro karų Čečėnijoje (t.y. kai Čečėnija de facto buvo nepriklausoma) akivaizdžiai parodo, kas lauktų viso Šiaurės Kaukazo, jei rusai iš ten išvestų savo karines pajėgas. Kaukazas tada būtų kažkuo panašus į talibų valdytą Afganistaną. Rusai yra faktorius, užkertantis kelią Kaukazo talibanizacijai.

Edvinas Andriui, 2011 02 23 20:11
Faktai kalba už save. Kas vienas pirmųjų užsiminė apie tą susprogdintą daugiabutį ir pasakė kad saugumas prisidėjo -Litvininko, o kaip jam baigėsi žinome. Taip, terorizmas nėra pateisinaas, bet ką čečėnams lieka daryti? kitokiu būdų nepriklausomybės neišsikovosi. Man tik nepatinka, tas emyrato įkūrimas. Užjaučiu čečėnus ir linkiu jiems nepriklausomybės.

Andrius, 2011 02 23 17:04
"Oho kiek čia rusufilų prisiveisė... Negi jų tėvų ar senelių niekas netrėmė? vadinasi, jie padus sovietams laižė ir savus išdavinėjo... Įdomiausias tas Andrius (gal Andrėjus?).Jis tiki, kad Beslaną, Nord Ostą ir kitus sprogdino čečėnų teroristai... Och šventas naivume. Jau seniai įrodyta, kad ten nagus prikišo FST. Ir apskritai, man kaip DOCENTUI, ką su tokiais prastakvašais diskutruot. Netgi apie čečėnų kerštą, kuris Korane yra suformuluotas..."
Čia nelabai į temą, bet reikia atsakyti Docentui.
1. Mano senelė buvo ištremta į sibirą, jos tėvas kalėjo už paramą partizanams, iš kalėjimo taip ir neišėjo. nei vienas iš mano giminių, niekada nebuvo įstojęs į partiją.
2. Aš Lietuvis ir mano vardas tikrai andrius. (taip, taip ir Lietuviai rusus mėgsta, atsipeikėkit docente mūsų ne tiek jau ir mažai).
3. Taip tikiu, kad visus teroro aktus įvykdė teroristai. Kaip ir 99 proc. pilnapročių pasaulio gyventojų.
4. gal galit pateikti įrodymus, ar bent šaltinį (rimtą) kuriame pateikti įrodymai, kad tai FST darbas. O dar geriau teismo sprendimą, nes juk "ĮRODYTA".
5. Čėčėnu kerštas Korane suformuluotas? Kažkokį keistą koraną skaitot. Aš net toks egzistuoja.
6. Kraujo kerštas yra taikomas, kuomet keršyjama ne bent kam, o būtent tam kas nužudė tavo giminę, tad terorizmas su kraujo kerštu nieko bendro neturi.

Andrius, 2011 02 23 16:28
O Docente, kaip su Abchazija ir P.Osetija argi nešaukėte, kad parazitai rusai iš Gruzijos teritorijas pagrobė? Juk tos tautos irgi nepriklasomybės siekė. Ach dvigubi standartai, jokio objektyvumo, o juk Docentas vis dėlto.

GRU pasekejas, 2011 02 23 16:24
Begat vadinasi, geda:) esmes pakutiniame komentare apskritai nematau... Vadinas reikia duoti nepriklausomybe baskams, IRA siaures Airijoje, Korsikos separatistams... Taip pat ir talibanas juk teroristai, BET siekia juk kaip ir nepriklausomybes??? Vat gerbiamasis, taikote dvigubus standartus, geda...

Andrius, 2011 02 23 16:23
"reikia gerbti visus laisvės siekiančius žmones, už valstybinį terorą mokančius kerštu," - Pasirodo ponas Docentas teroristus remia. Įdomu, įdomu...

Docentas, 2011 02 23 16:18
Sutinku, kad Iškausko str. yra klaidelių, bet jo esmė vykusi: reikia gerbti visus laisvės siekiančius žmones, už valstybinį terorą mokančius kerštu, o smerkti bet kokio plauko okupantus. Nematau reikalo toliau diskutuoti:)

Andrius, 2011 02 23 16:12
Žinoma docentas čia pats protingiausias, jis net turi įrodymų, kad visus teroro aktus patys FSB ir vykdo, o pto patys savo agentus (apsimetusius teroristais) iššaudo. Ir žinoma jis turi įrodymų, kurių niekas kitas pasaulyje nežino ir visi pasaulio naivuoliai tiki, kad tai padarė vargšelis Basajevas ir Maschadovas, jie juk nieko nekalti, tiesiog angelai, kurie kovoja su tais pabaisom rusais kurie pas juos atnešė kultūrą ir civilizaciją.:)
O jei rimtai tai šitų Iškausko kliedesių net nereikėtų straipsniu pavadinti, o šitą "straipsnį" aš pasistengsiu išversti į rusų kalbą ir nusiūsti organizacijai "Nashi". Gal yra norinčių padėt?

GRU pasekejas, 2011 02 23 16:10
:DDDD xaxaxaxaaxaxxaxaxaxa, kaip pavirsutiniskai mastote:D ir vel apsivardziuojate! Deja ne, nesu is tu darzoviu, nepatinka man komunistai. Ir klausimas buvo prie ko jus iskelete klausima apie komunistus, jei straipsnis ir diskusija ne apie tai?

Docentas, 2011 02 23 16:01
Taigi, "Glavnoje razviedovatelnoje upravlenije" pasekėjau (nu ir sugalvok man...), esi dar jaunas, neatsimeni, kad Raudonaisiais burokėliais vadino Burokevičiaus pasekėjus. Atrodo, Tamsta esi iš tų daržovių, a ne?

GRU pasekejas to Docentas+Jonis, 2011 02 23 15:51
Siaip sunkiai tikisi, kad pats gerbiamasis turi toki issilavinima, nes pats raso kaip primatas!? Visi zino, kad 14 zmoniu zuvo po tankais, ka cia neigsi. Siuntineja visus, pravardziuoja, geda! Ir prie ko cia apskritai tie raudoni burokeliai??? Ar yra nors vienas cia ginantis komunizma? NE juk! Straipsnis gvildena visai kita tema...

Docentas+Jonis, 2011 02 23 15:41
Dar pridurčiau apie tai, kad daugelis tokių suknistų Andrių tur būt tiki raudonųjų burokėlių versija, kad per sausio 13-ą 14 žmonių žuvo, nes į juos pylė savi snaiperiai nuo stogų (žr. Audriaus Butkevičiaus, Algirdo Paleckio ir Co skiedalus). Varykit toliau, primatai...

GRU pasekejas to Jonis, 2011 02 23 15:01
Sudas cia o ne straipsnis, ir nieko jis ne primena, o tik kursto nesantaika. Jokios analizes, nieko, tik varoma tas pats per ta pati! Kas juk rase nepamirskit! Kokia cia dar nepriklausomybe - kovoja juk vaxobitai ne del Cecenijos nepriklausomybes, o del Kaukazo Emyrato sukurimo!

Jonis, 2011 02 23 14:52
Neblogas straipsnis, primenantis truputį istorijos bei keliantis klausimus, ties kuriais verta susimąstyti. Geras dar ir tuo, kad suteikia galimybę tokiems kaip „Aš tau sakau“, Andrius, GRU pasekėjas ir kt. atskleisti save, pasirodyti, ką ir kaip jie įrodinėja, gina.
Sutinku, kad terorizmas – baisus dalykas ir čečėnų už tai niekas negiria, bet dar nėra galutinai išaiškinta, kas, anot Andriaus, atsakingas už „Beslaną, Nord Ostą, susprogdintus namus kuriuose žuvo nekalti žmonės“, čia dar galėčiau pridėti ir „FSB mokymus“ Riazanėje, kai eilinio piliečio budrumas išgelbėjo dešimtis, gal ir šimtus gyvybių.
Ir dar reikėtų prisiminti, ar ne panašiai, kaip mano minėtieji apie čečėnus, kalbėjo apie lietuvius SSSR propaganda bei „Kaspervizija“ 1990-1991 metais. Ar tada mes, anot jų, neturėjome teisės kovoti už savo nepriklausomybę? O „Kaspervizija“ nusišnekėjo iki to, kad ėmė įrodinėti, jog lietuviai į Sibirą buvo tremiami todėl, kad ... reikėjo kovoti su „klasiniu priešu“.


GRU pasekejas to DOCENTAS, 2011 02 23 14:52
OHO, kur cia mums iki taves - tu juk docentas! Jish ty, kaip sakoma. Aisku tu juk docentas - zinai viska, tai gal paaiskink man neismaneliui, kaip cia FSB nagus prie Beslano prikiso? Kiek as zinau FSB vyrai krutinem nuo kulku vaikus gelbejo????!!!!! Ne vienas gyvybes del to paaukojo????!!!

Docentas, 2011 02 23 14:36
Oho kiek čia rusufilų prisiveisė... Negi jų tėvų ar senelių niekas netrėmė? vadinasi, jie padus sovietams laižė ir savus išdavinėjo... Įdomiausias tas Andrius (gal Andrėjus?).Jis tiki, kad Beslaną, Nord Ostą ir kitus sprogdino čečėnų teroristai... Och šventas naivume. Jau seniai įrodyta, kad ten nagus prikišo FST. Ir apskritai, man kaip DOCENTUI, ką su tokiais prastakvašais diskutruot. Netgi apie čečėnų kerštą, kuris Korane yra suformuluotas...

ciniskiausia, 2011 02 23 14:04
yra pati str pradzia, kuri spjauna rusams i veida jiems reiksminga vasario 23 d., o po to stebimes, kodėl rusai mūsų nemėgsta. Jie jeigu ir daro, tai dazniausiai paima ir atvirai vamzdį užsuka, o mes iz podtishka tik ir mokam bjaurystę parasyt, o pas pacius kubilai visokiausi valdo uz stalina blogesni

GRU pasekejas, 2011 02 23 13:34
Iskauskas fasistas yra, kursto nesantaika, tokius i Sibira reikia ant "lesopovalo" kokiam desimtmeciui nusiusti apmastyti bazara:) o jei rimtai, tai teroristu tikslas yra sukurti Kaukazo Emyrata, kuris butu valdomas ten kazkokiu sarijato ar kokiu principu, krc esme kad negera ideja, butent mums vakarietisku paziuru zmonems - ach tu ne musulmonas, kulka i kakta. Toki kaip iskauska butu akmenimis uzmete, idomu ka jis cia gina... Cia siaip tarp kitko:)

Lodorius to Autorius, 2011 02 23 13:12
"Visi jie – nuo 16 iki 65 metų – yra teroristai… Išvietėje reikia juos skandinti."
Va originalas:
Мы будем преследовать террористов везде. В аэропорту — в аэропорту. Значит, вы уж меня извините, в туалете поймаем, мы и в сортире их замочим, в конце концов.

Kur cia kalbama, kad visi cecenai yra teroristai, ir kur cia kalbama apie amziu nuo 16 iki 65?

"Juk tą pačią 1944-ųjų dieną tūkstančiai čečėnų ir ingušų buvo deportuota į Sibiro ir Kazachstano platybes"
I Sibira cecenu bei ingusu nieks netreme. Jie buvo tremiami i Kazachstana, Kirgizija bei maza dalis i Uzbekija ir Tadzikija.

"Juk Čečėnijai užkariauti Rusijos carams prireikė 75 metų"
Kodel 75 metus? Kaukazo karas vyko nuo 1817 iki 1864.

Andrius, 2011 02 23 12:19
Iškauskai tu Iškauskai gaila man tavęs žmogau. Argi kerštas čėčėnams yra privalomas? Argi nėra senolių tarybos kuri gali sutaikyti kariaujančias puses? Kraujo kerštas nėra privalomas.
Šlovindamas Maschadovą visų pirma prisimink Beslaną, Nord Ostą, susprogdintus namus kuriuose žuvo nekalti žmonės, lygiai tokie pat kaip aš ir tu. Tokie kaip tu yra lygiai tokie patys teroristai.
kažkodėl neprisimeni apie tereko kazokus, kurie gyveno didžiojoje dalyje dabartinės čėčėnijos teritorijoje ir kurie revoliucijos metu buvo naikinami tų pačių čėčėnų, kurie rėmė tuos pačius bolševikus. Rusai nėa okupantai tos teritorijos Rusijai priklauso jau daugiau nei du šimtus metų ir Rusija niekada iš ten nepasitrauks.
O paskutinė pastraipa tai topas. Tu gal žinai kiek procentų kaukaziečių remia tuos teroristus? Kažkodėl juos smerkia net islamo religiniai lyderiai, jie priversti slėptis miškuose ir vos išlindę iš ten gauna kulką į kaktą, tai net nėra partizaninė kova, kadangi taikiniai yra civiliai, dauguma teroro aktų nukreipta prieš verslo įmones ir yra grynai kriminalinio pobūdžio. Bent koks maištas bus negailestingai numalšintas, nes su juodžiais kitaip susikalbėti neįmanoma jie supranta tik jėgą, tad Česlovai gali nesvajot, kad Rusija subyrės.
O tie mažvaikiai kurie svajoja padėti "varkšeliams" bantitams, kurie žmonėms galvas nupjaudinėja, sprogdinasi, žudo moteris ir vaikus tai patariu patiems su jais pabendraut, tai atšoks fantazijos apie didvyriškus juočkius, ir netikekit geriau pasakom kurias jum seka tokie žiopliai kaip Česlovas.
O jei jau prakalbom apie diktatorius, tai tegu verčiau Saachašvilis pasisaugo, nes regione jis vienintelis psichas, kurį galima nuverst.

Mantas, 2011 02 23 11:24
Tikrai gaila man tų Šiaurės Kaukazo tautų... O kad mes galėtume joms kuo nors padėti... O gal galim?!

Aš tau sakau..., 2011 02 23 10:04
Docentas, pavardink bent 5-6 didžiąsias valstybes, kurios neturėtu tokių problemų. Absoliučiai visos didesnės valstybės nėra vienatautės.
O čečėnai savo veiksmais, turi susilaukti tai ką su teroristais daro JAV. Ir kalėjimas be žmogaus teisių, ir teroristų naikinimas visur, ir žmogaus teisių nesilaikymas. Būkim biedni bet teisingi, čečėnai kovoja vedami tokių pačių įsitikinimų kaip ir baskai, talibanas, šiaurės airiai ir galybė kitų pasaulyje

Docentas, 2011 02 23 09:53
Nu rusams visur plačioji tėvynė, jie taip įpratę nuo caro laikų. Daugiau tokių, kaip anas "komentuotojas", tai ir mes grįšim po jų padu. Straipsnis geras, primenantis, kas gali mūsų laukti...

Aš tau sakau..., 2011 02 23 09:43
Iškauskai iškauskai, gal nebevark dirbdamas, vis vien per pusę medaus statinę ir š krūvą maišydamas, nepadarysi statinės medaus.
Dar pasakyk kad teroristai geri žmonės. Eik kokios Ukrainos problemų spręsti, gal bent daugiau objektyvumo rašydamas turėsi

 
 
 
Vardas:
El. paštas:
Komentaras:


Įveskite kodą:  

Redakcija pasilieka teisę išimti neetiškus komentarus.
 
 
Paieška


Iššūkių aplinkai geopolitika (1258)

2017 03 08


Pasaulio ekonomika ir politika išgyvena iššūkių kupinus laikus. Tai – Vakarų šalių santykiai su Rusija, NATO aljanso ateitis, pilietinis karas Sirijoje ir pabėgėlių krizė, auganti populizmo banga bei artėjantis Jungtinės Karalystės pasitraukimas iš Europos Sąjungos (ES). Šiomis temomis diskutuojama nuolat, tačiau nepelnytai pamirštama aplinkos ir jos apsaugos tvarumo tema.Vokietijos biudžeto perteklius – rekordinėse aukštumose (303)

2017 03 01


Vokietijos biudžeto perteklius 2016 metais pasiekė rekordines aukštumas ir sudarė beveik 24 mlrd. eurų, o tokius rezultatus lėmė geresnis mokesčių surinkimas ir išaugęs užimtumas. Tai – jau treti metai, kai Vokietijos vyriausybės pajamos viršijo išlaidas. Tiesa, padidėjo išlaidos, susijusios su būsto rinka ir pabėgėlių integravimu. Remiantis oficialiais patvirtintais duomenimis, Vokietijos ekonomika praėjusiais metais augo 1,9 proc., o prie to prisidėjo vartotojų ir vyriausybės išlaidos.Azija siekia stiprinti ryšius su Europa (343)

2017 02 22


Didžiulė nežinomybė, gaubianti Jungtinių Valstijų užsienio, saugumo ir prekybos politikos ateitį, atveria naujus horizontus Europos Sąjungai (ES) bendradarbiaujant su Azija. ES užsienio politikos vadovė Federica Mogherini tiki, kad šiame kontekste Europa gali imtis lyderystės. Vis dėlto kyla klausimas, ar Bendrija įstengtų pasinaudoti tokia galimybe, kai naujojo JAV prezidento Donaldo Trumpo politika tampa vis mažiau nuspėjama.Kinijai reikalinga nauja strategija (657)

2017 02 15


Šaltasis karas baigėsi 1991 metais, kai žlugo Sovietų Sąjunga. Era po Šaltojo karo baigėsi 2016-ųjų lapkritį, kai Donaldas Trumpas laimėjo Jungtinių Valstijų prezidento rinkimus. Sudėtinga nuspėti, ką pasauliui atneš D. Trumpo valdymas, o dėl šių priežasčių pradeda nerimauti Kinija. Toliau vykstant ekonominei globalizacijai, Kinija plėtoja artimus komercinius ryšius su Vakarų valstybėmis. Tai yra palanku šios šalies ekonomikos augimui ir plėtrai. Be to, minėti ryšiai stiprina Kinijos įtaką užsienyje. Graikija bando žengti nuo taupymo prie atsigavimo (171)

2017 02 08


Atėnų ir jų kreditorių požiūris į Graikijos finansinės pagalbos programą skiriasi, o nežinomybę Europoje kursto artėjantys rinkimai Europos Sąjungos (ES) valstybėse. Graikijos kreditoriai akcentuoja reformas darbo ir energetikos sektoriuose bei išlaidų apkarpymus. Tikimasi, kad Graikija ir tarptautiniai skolintojai susitarimą gali pasiekti šių metų vasario 20 dieną, kai numatomas euro zonos finansų ministrų susitikimas. Atėnai viliasi grįžti į obligacijų rinkas iki 2017 metų pabaigos. Tiesa, nerimą kelia Graikijos skolos tvarumas.


 

Autorinės teisės: būtina nurodyti www.geopolitika.lt kaip šaltinį perspausdinant ar kitaip naudojantis www.geopolitika.lt medžiaga!

© 2005-2017 Geopolitinių Studijų Centras